فهرست الفبایی
610.«فعل» نَنْسَخ‌ْ [1] ← نسخ
نسخ می کنیم / از بین می بریم / باطل می کنیم
آیات