فهرست الفبایی
1817.«فعل» انْتَصِرْ [1] ← نصر
جلو ستمگر را بگیر / انتقام بگیر
آیات